โครงการเพื่อสังคม

สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกลและไม่ได้รับงบประมาณหรือขาดแคลนงบประมาณมาเป็นเวลานาน 

ส่งรายละเอียด เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุน กระดานโรงเรียน CSR ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

ในโครงการเพื่อสังคม

เพื่อเราและสังคมฯจะอยู่รอดร่วมกันอย่างยั่งยืนจากใจ ชาว CSR...

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 238,793